ΕΡΓΟ

/ΕΡΓΟ
ΕΡΓΟ2019-04-26T11:11:15+00:00

ΕΡΓΟ

Με βάση την πιλοτική μελέτη Marine Fish και τους προτεινόμενους οικολογικούς δείκτες, το έργο AQUAPEF θα αναπτύξει το λογισμικό AQUAPEF ως Υπηρεσία (Softwarer As A Service: SAAS) για να διευκολύνει τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το έργο θα επιδείξει επίσης τη χρησιμότητα της μεθοδολογίας PEF ως ένα εργαλείο για τον προσδιορισμό των βέλτιστων στρατηγικών στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας (Εικ. Β2.4).

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα διεξαχθεί διεξοδική ανάλυση για την ανασκόπηση των διαφόρων τύπων βελτιώσεων που έχουν προταθεί και εφαρμοστεί στο τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων και την ενίσχυση της ποιότητας στο περιβάλλον.

aquapef_tool

Αυτές οι βελτιώσεις αφορούν οποιοδήποτε από τα διάφορα στάδια της αλυσίδας παραγωγής ψαριών, δηλαδή την επιλογή της τοποθεσίας, τα συστατικά της τροφής, τα διαχειριστικά εργαλεία, τον έλεγχο της θνησιμότητας και τη γενετική επιλογή των ψαριών.

Η μεθοδολογία και το εργαλείο θα δοκιμαστούν και επιδειχθούν σε 3 εταιρείες υδατοκαλλιέργειας λαβρακιού και τσιπούρας, αλλά θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να γίνει αντίστοιχη επίδειξη σε όλες τις εταιρείες Υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο του έργου AQUAPEF, οι κύριες Ευρωπαϊκές χώρες σε παραγωγή ψαριών από υδατοκαλλιέργειες, σύλλογοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα συνεργαστούν με σαφή και κοινό στόχο. Η Ισπανία και η Ελλάδα θα έχουν άμεση συμμετοχή στο έργο και η αντιγραφή των εφαρμογών θα γίνει στην Ιταλία.