Υπολογιστικές λύσεις για βιώσιμη παραγωγή στην υδατοκαλλιέργεια

  • Το έργο LIFE AQUAPEF είναι μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να αναπτύξει ένα υπολογιστικό εργαλείο για την ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
  • Το εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου επιτρέπει επίσης τον εντοπισμό των αιτιών της εκάστοτε περιβαλλοντικής απόδοσης, έτσι ώστε οι λήψεις αποφάσεων σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια να βασίζονται σε περιβαλλοντικά κριτήρια

Τα περισσότερα από τα εμπορικά ιχθυαποθέματα σήμερα υφίστανται υψηλή ή υπερ- εκμετάλλευση. Σε αυτό το πλαίσιο, η υδατοκαλλιέργεια θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης για ζωικές πρωτεΐνες. Ωστόσο, η εκτροφή υδρόβιων ζώων, όπως και κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα, μπορεί να έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την εφαρμογή του λεγόμενου Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Προϊόντος (Product Environmental Footprint) ως ένα πολυκριτηριακό μέτρο για την περιβαλλοντική απόδοση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε όλο τον κύκλο ζωής του. Το έργο AQUAPEF στοχεύει να εφαρμόσει αυτή τη νέα οδηγία στον τομέα της Μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας αναπτύσσοντας ένα εύχρηστο εργαλείο για τον υπολογισμό και την επαλήθευση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των προϊόντων», λέει η συντονίστρια του έργου Saioa Ramos, ερευνήτρια στις Αποτελεσματικές και Βιώσιμες Διαδικασίες στο κέντρο ΑΖΤΙ.

Το έργο ξεκίνησε το 2018 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε ένα εργαλείο και ονομάστηκε AQUAPEF. Με στόχο να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, το εργαλείο έχει ήδη εφαρμοστεί σε υδατοκαλλιέργειες τσιπούρας και λαβρακιού σε τρεις από τους εταίρους του έργου (εταιρίες υδατοκαλλιέργειας: ισπανική Culmar, ελληνική Skironis και ελληνική Forkys).

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας, τόσο μεταξύ εταιριών του κλάδου (B2B) όσο και μεταξύ παραγωγών και τελικών καταναλωτών (B2C), προσθέτοντας αξία στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και ενισχύοντας την αειφορία του κλάδου. Το εργαλείο που αναπτύχθηκε θα βοηθήσει επίσης στον εντοπισμό των πιο πιθανών αιτιών έτσι ώστε οι λήψεις αποφάσεων σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια να βασίζονται σε περιβαλλοντικά κριτήρια.

Το AQUAPEF χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό συμμετέχουν επτά συνεργάτες: το AZTI στην Ισπανία, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ελλάδα, το KU Leuven στο Βέλγιο, η ισπανική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού INGENET επίσης στην Ισπανία και οι προαναφερθέντες εταιρίες υδατοκαλλιέργειας Culmar, Forkys και Skironis.

«Η συμμετοχή μας σε αυτή την πρωτοβουλία συνδέεται με την αποστολή μας να προωθήσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Προϊόντος. Οι διάφορες πρωτοβουλίες όλων των ενδιαφερόμενων φορέων του κλάδου έχουν μεγάλη σημασία για την ποσοτικοποίηση, τη βελτίωση και την επικοινωνία της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των τροφίμων και των ποτών που καταναλώνουμε, ενθαρρύνοντας έτσι πιο βιώσιμη παραγωγή και πιο υπεύθυνη κατανάλωση», εξηγεί η Saioa Ramos.

 

By |2022-03-17T09:39:48+00:00March 9th, 2022|Μη κατηγοριοποιημένο|0 Comments

About the Author: