ΑΡΧΙΚΗ2019-05-14T10:30:19+00:00
 

AQUAPEF.

Προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Προϊόντος στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο.

Η Υδατοκαλλιέργεια είναι και θα συνεχίσει να είναι ένας βασικός παράγοντας για την ενδυνάμωση της παραγωγής ψαριών και την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για αλιευτικά προϊόντα. Ωστόσο, η Υδατοκαλλιέργιεα ευθύνεται για ποικίλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ο αντίκτυπός της στο περιβάλλον μπορεί να μειωθεί με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών, που θα πρέπει να υποστηριχθούν από όλους τους παράγοντες κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής (εταιρείες, σύλλογοι, καταναλωτές και διοίκηση).

Μία από τις κυριότερες πρωτοβουλίες για την προώθηση βιώσιμων προϊόντων είναι το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Ευρωπαϊκού Προϊόντος (Product Environmental Footprint: PEF) που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της βιωσιμότητας των προϊόντων. Ωστόσο, η πλήρης εφαρμογής της πρωτοβουλίας απαιτεί ακόμα εργασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κύριος στόχος του έργου AQUAPEF είναι η προώθηση της πρωτοβουλίας και μεθοδολογίας PEF στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο με την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας και ενός εργαλείου που θα διευκολύνει τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, τον υπολογισμό του αποτυπώματος, την επαλήθευση και την επικοινωνία B2B (Business to Business) και B2C (Business to Consumer).