ΣΤΟΧΟΙ

//ΣΤΟΧΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ2019-03-13T13:01:36+00:00

Το έργο AQUAPEF θα επικυρώσει και επιδείξει τη χρησιμότητα της μεθοδολογίας PEF ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την περιβαλλοντική βελτίωση των προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας με έναν εύκολο και περιεκτικό τρόπο.

Σύμφωνα με αυτόν τον γενικό στόχο, οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:

O1.

Να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για την ενσωμάτωση όλων των ενδιαφερομένων με στόχο την ενεργό και συνεργατική υλοποίηση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος των Προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας.

 

O2.

Να σχεδιαστεί ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο συλλογής δεδομένων για τα αποθέματα της Υδατοκαλλιέργειας.

 

O3.

Να συλλεχθούν νέα αντιπροσωπευτικά δεδομένα για τον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο.

 

O4.

Να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη μέθοδος αξιολόγησης για τη διευκόλυνση του υπολογισμού και την επαλήθευση του PEF.

 

O5.

Να δημιουργηθεί μια περίληψη των στρατηγικών περιβαλλοντικής βελτίωσης με το υψηλότερο δυναμικό μείωσης περιβαλλοντικών συνεπειών.

 

O6.

Να προταθούν κατηγορίες οικολογικών επιπτώσεων για τη συμπλήρωση της αξιολόγησης με βάση το PEF.

 

O7.

Να μειωθεί η συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση κατά  10% με την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδίου περιβαλλοντικής βελτίωσης με βάση τη μεθοδολογία PEF σε τρεις ενδεικτικές μελέτες.

 

O8.

Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στη βιωσιμότητα των προϊόντων διατροφής.

 

09.

Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η στρατηγική της επικοινωνίας.

 

10.

Να αντιγραφεί και μεταφερθεί η αναπτυγμένη λύση στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη.