ΔΡΑΣΕΙΣ

//ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ2019-04-26T11:11:15+00:00
0%
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
0%
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
0%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
0%
ΔΙΑΧΥΣΗ
0%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

stackeholders

A: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Α1. Σχηματισμός κεντρικού σημείου παρακολούθησης (follow-up hub) (ΑΖΤΙ)

Στην δράση A1 θα προσδιοριστούν και συνδεθούν οι κύριο ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δράσεων υλοποίησης.  

B: ΕΦΑΡΜΟΓΗ

B1. Τυποποιημένο και ανιχνεύσιμο σύστημα συλλογής δεδομένων (AZTI)

Στην δράση Β1 θα θεσπιστούν τυποποιημένες και ολοκληρωμένες μέθοδοι για τη συλλογή αξιόπιστων, ανιχνεύσιμων, συνεπών και συγκρίσιμων δεδομένων. Οι μέθοδοι στοχεύουν στην απλούστευση της συλλογής δεδομένων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της υδατοκαλλιέργειας. Ως αποτέλεσμα, θα συνυπολογιστούν νέα αντιπροσωπευτικά στοιχεία του κύκλου ζωής.

Β2. Ολοκληρωμένη μεθοδολογία και εργαλείο για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης και πιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας (INGENET)

Στη δράση Β2 ένα λογισμικό εργαλείο που δημιουργήθηκε σε προηγούμενο πρόγραμμα FP7 θα τροποποιηθεί, ενημερωθεί και προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στους κανόνες της ειδικής κατηγορίας που έχουν θεσπιστεί για το PEF για τα θαλάσσια ψάρια.

B3. Επίδειξη περιβαλλοντικής βελτίωσης στην Υδατοκαλλιέργεια (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)

Στην δράση Β3, η οικολογική ποιότητα του περιβάλλοντος των υδατοκαλλιεργειών με και χωρίς περιβαλλοντικές βελτιώσεις θα αναλυθεί για να υπολιγιστεί η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών και να προταθούν σχετικοί οικολογικοί δείκτες που θα συμπληρώσουν τον δείκτη PEF. Το αναβαθμισμένο σύστημα του AQUAPEF θα χρησιμοποιηθεί σε 3 μελέτες επίδειξης και με βάση τα αποτελέσματα θα εφαρμοστεί μια νέα περιβαλλοντική βελτίωση.

Β4. Στρατηγική επικοινωνίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στους καταναλωτές (KU Leuven)

Στην δράση Β4, μέσω μιας «από κοινού» διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης (ενδιαφερόμενοι και καταναλωτές), θα δοκιμαστεί και βελτιωθεί μια στρατηγική σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας του PEF των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, έτσι ώστε να γίνει αλλαγή συμπεριφοράς προς τη χρήση πιο βιώσιμων προϊόντων.

B5. Επαναλειψημότητα και μεταφορά (AZTI)

Στην δράση Β5 το έργο AQUAPEF θα επαναληφτεί στην περιοχή της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία) και θα μεταφερθεί στην υδατοκαλλιέργεια σολομού (Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία).  

Γ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Στις δράσεις Γ1 και Γ2 θα αναλυθούν οι κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές και πρακτικές επιπτώσεις του έργου και θα παρασχεθούν συστάσεις.  

Δ: ΔΙΑΧΥΣΗ

Στην δράση Δ1 θα γίνουν δράσεις για τη σωστή διάχυση των αποτελεσμάτων όπως: ανακοινώσεις στο διαδίκτυο, διάχυση διαφημιστικού βίντεο, συμμετοχή σε συνέδρια και συγγραφή επιστημονικών ή τεχνικών άρθρων.  

Ε: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Για να διασφαλιστεί ότι το έργο συμμορφώνεται με τους καθορισμένους πόρους και το χρονοδιάγραμμα, στην δράση Ε θα ελεγχθεί το πλάνο του έργου για την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων και την εφαρμογή των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών. Επιπλέον, θα διεξαχθούν συγκεκριμένες ενέργειες για να εξασφαλιστεί το σχέδιο επικοινωνίας και εκμετάλλευσης του έργου μετά το πέρας του.