ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

//ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ2019-04-26T11:11:15+00:00

Το AQUAPEF συνδέεται με τα παρακάτω Eυρωπαϊκά έργα.

Ο στόχος του έργου είναι να παρασχεθεί ένα προσιτό και ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής αξιολόγησης που θα προσανατολίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον ευρωπαϊκό κλάδο τροφίμων και ποτών.

ΣΧΕΣΗ

Το έργο AQUAPEF θα ενημερώσει και προσαρμόσει το εργαλείο SENSE στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: FP7

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: AZTI και INGENET

Ο στόχος του έργου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας του τομέα της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο σε όλη την αλυσίδα παραγωγής.

ΣΧΕΣΗ

Το έργο AQUAPEF θα λάβει υπόψη τις στρατηγικές περιβαλλοντικής βελτίωσης που δημοσιεύονται από το πρόγραμμα MedAid.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: H2020

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: AZTI

Ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός βελτιωμένου και αποτελεσματικού τομέα τροφίμων μέσω ενός συστήματος που έχει επίκεντρο τον καταναλωτή και είναι βασισμένο στην εμπιστοσύνη. Το EIT Food θα εμπλέξει τους καταναλωτές στη διαδικασία αλλαγής, θα βελτιώσει τη διατροφή και θα καταστήσει το σύστημα τροφίμων πιο αποτελεσματικό από πλευράς πόρων, περισσότερο ασφαλές, διαφανές και αξιόπιστο.

ΣΧΕΣΗ

Το AZTI (ως Διεύθυνση Καινοτομίας) και το Πανεπιστήμιο KU Leuven θα ανταλλάξουν δημόσια αποτελέσματα για να εγγυηθούν ότι το AQUAPEF θα εναρμονιστεί επίσης με τη φιλοσοφία του EIT Food.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: KIC

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: AZTI και KU Leuven

Ο στόχος του έργου είναι να χαρακτηρίσει τα παραπροϊόντα που παράγονται σε ισπανικές εταιρείες υδατοκαλλιέργειας.

ΣΧΕΣΗ

Το πρόγραμμα AQUAPEF θα χρησιμοποιήσει το μέσο όρο της παραγωγής παραπροϊόντων από το έργο ACUASEB για να τον συμπεριλάβει στο προϋπάρχον πακέτο δεδομένων του εργαλείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: FUNDACION BIODIVERSIDAD – OESA 2017

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: AZTI

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η παρουσίαση ενός καινοτόμου και βιώσιμου/αειφόρου ενιαίου σχεδίου για την ανάκτηση των παραπροϊόντων ζυθοποιίας ως συστατικά ιχθυοτροφών.

ΣΧΕΣΗ

Το AQUAPEF θα χρησιμοποιήσει τα δημόσια αποτελέσματα από το πρόγραμμα BREWERY συμπεριλαμβάνοντας τα δεδομένα των βιώσιμων συστατικών των ζωοτροφών στα δεδομένα του εργαλείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: LIFE+ 2017-2020

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: AZTI

Ο  γενικός στόχος του έργου είναι να επιδείξει ότι η χρήση των βακτηριοφάγων έχει περιορισμένες επιπτώσεις στην περιβαλλοντική και βακτηριακή οικολογία.

ΣΧΕΣΗ

Το AQUAPEF θα χρησιμοποιήσει δημόσια δεδομένα από το έργο ENVIPHAGE συμπεριλαμβάνοντας τα δεδομένα των νέων βιώσιμων συστατικών των ζωοτροφών στα δεδομένα του εργαλείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: LIFE+ 2013-2017

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ : AZTI

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να υποστηριχθεί η διαφοροποίηση της βιομηχανίας υδατοκαλλιέργειας και να διευκολυνθεί την επέκταση της παραγωγής της, την αύξηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και την ανάπτυξη νέων αγορών.

ΣΧΕΣΗ

Το AQUAPEF θα χρησιμοποιήσει δημόσια αποτελέσματα από το έργο DIVERSIFY για να αναπτύξει ένα προωθητικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του εργαλείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 7FP-KBBE-2013

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: HCMR και FORKYS AE

Ο στόχος του έργου είναι η εδραίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της Υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη με την ανάπτυξη εργαλείων, προσεγγίσεων και πλαισίων για την υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ στην καθιέρωση ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού ρυθμιστικού συνόλου, στην εφαρμογή των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για την αειφόρο ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη και στην παροχή ενός πλαισίου τεχνολογίας και αποφάσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.

ΣΧΕΣΗ

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα ανταλλάξει δημόσια αποτελέσματα για να εξασφαλίσει ότι τα δύο έργα θα ωφεληθούν το ένα από τον άλλο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: H2020

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: HCMR

Στόχος του έργου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο μέσω της αντιμετώπισης των βιολογικών, τεχνικών και επιχειρησιακών ζητημάτων με καινοτόμες, οικονομικά αποδοτικές και ολοκληρωμένες λύσεις, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη και συμβάλλοντας στην «Γαλάζια Ανάπτυξη».

ΣΧΕΣΗ

Το AQUAPEF θα εξετάσει τις στρατηγικές περιβαλλοντικής βελτίωσης που δημοσιεύονται από το έργο PERFORMFISH.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: H2020

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: HCMR

Στόχος του έργου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο μέσω της αντιμετώπισης των βιολογικών, τεχνικών και επιχειρησιακών ζητημάτων με καινοτόμες, οικονομικά αποδοτικές και ολοκληρωμένες λύσεις, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη και συμβάλλοντας στην «Γαλάζια Ανάπτυξη».

ΣΧΕΣΗ

Το AQUAPEF θα εξετάσει τις στρατηγικές περιβαλλοντικής βελτίωσης που δημοσιεύονται από το έργο Glamur.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: FP7 2013-2016

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: KU Leuven

To έργο TRANSMANGO αξιολογεί την ευπάθεια και ανθεκτικότητα των σημερινών και μελλοντικών Ευρωπαϊκών συστημάτων διατροφής σε διαφορετικά επίπεδα και καθορίζει κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής πολιτικής που στοχεύουν στην αντιμετώπιση πολλαπλών προκλήσεων.

ΣΧΕΣΗ

Το πρόγραμμα AQUAPEF θα εξετάσει τα δημόσια αποτελέσματα του TRANSMANGO για την ανάπτυξη του σχεδίου εκμετάλλευσης AQUAPEF.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: FP7 2014 – 2018

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: KU Leuven

Ο στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός πρακτικών και πολιτικών που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα των πρωτογενών παραγωγών.

ΣΧΕΣΗ

Το έργο AQUAPEF θα εξετάσει τα δημόσια αποτελέσματα του SUFISA για την ανάπτυξη της βέλτιστης στρατηγικής επικοινωνίας με τους καταναλωτές.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: H2020 2015-2019

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: KU Leuven

Ο στόχος του SUREFARM είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον εντοπισμό των συνθηκών που επιτρέπουν στα συστήματα εκτροφής να γίνουν και να παραμείνουν ανθεκτικά σε ένα ευρύ φάσμα στρεσογόνων παραγόντων στο παρόν και μέλλον.

ΣΧΕΣΗ

Το έργο AQUAPEF θα εξετάσει τα δημόσια αποτελέσματα του SUREFARM για την ανάπτυξη σχεδίου εκμετάλλευσης AQUAPEF.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: H2020 2017-2021

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: KU Leuven